VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej produktů uváděných na webových stránkách www.varimesmony.cz.

 

Preambule

Milí návštěvníci webových stránek www.varimesmony.cz, jste na stránce se všeobecnými obchodními podmínkami pro prodej mých produktů. Na webových stránkách www.varimesmony.cz jsou uvedeny podrobnosti k vybranému zboží. Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) obsahují informace potřebné k objednání. Po pečlivém přečtení vyslovte „Souhlasím s obchodními podmínkami“ jako součást procesu objednávky a VOP jsou nedílnou součást „Smlouvy kupní“ popř. „Smlouvy o poskytování služeb“ (dále jen „Smlouva“) uzavřené mezi námi. Ujednání ve Smlouvě odlišná od textu VOP mají přednost. „Smlouva“ v českém jazyce tvořena objednávkou (vyplněným objednávkovým formulářem na webovém rozhraní) a jejím přijetím z mé strany a těmito VOP, je archivovaná v elektronické podobě a je nepřístupná třetím osobám. 

 

I. Základní ustanovení

1.Obchodní podmínky upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje produktů uváděných na webových stránkách www.varimesmony.cz a souvisejícího zboží mezi paní Monikou Karagkiozis Jálovou (dále jen „Prodávající“) a jejími zákazníky (dále jen „Kupující“).

 1. Prodávajícím je fyzická osoba s živnostenským povolením, zapsána v živnostenském rejstříku vedeném MÚ Uherský  Brod, Odbor obecní živnostenský úřad, 688 01 Uherský brod, Masarykovo nám.100 – Monika Karagkiozis Jálová se sídlem Pitín 115, 687 71 Pitín, shodným s doručovací adresou, IČ 63411598 a není registrovaným plátcem DPH s DIČ, zabývající se prodejem doplňkového souvisejícího zboží. Kontaktní údaje na Prodávajícího jsou:– e-mail: [email protected] tel. číslo: 732 580 925
 1. Kupujícím se rozumí každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samotného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s Prodávajícím nebo s ním jinak jedná za účelem koupě zboží nabízeného Prodejcem.
 2. Při zahájení právního jednání předává Kupující Prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech.
 3. Právní vztahy Prodávajícího s Kupujícím výslovně neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., (občanský zákoník), zák. č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, jakož i právními předpisy souvisejícími.
 4. Kupující si je vědom, že mu koupí produktů z obchodní nabídky Prodávajícího nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů Prodávajícího nebo dalších firem, neníli v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

 

 1. Důležité pojmy
  Spotřebitel je dle zákona fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání. Pokud fyzická osoba do objednávky uvedete IČO, má se za to, že Smlouvu uzavíráte jako podnikatel, a ne jako spotřebitel.Spotřebitelská smlouva místo Kupující uvádí Spotřebitele, který má v mnoha případech výhodnější postavení než kupující. Právo týkající se pouze Spotřebitele musí být výslovně uvedeno.Smlouva uzavřená distančním způsobem je uzavřena na dálku bez osobního setkaní. K jejímu uzavření využíváme webové rozhraní elektronické komunikace. Náklady na uzavření takové smlouvy si hradí „Kupující“ v běžné sazbě účtované jeho poskytovatelem internetového připojení. Učiněním objednávky výslovně souhlasíte s použitím prostředků komunikace na dálku.

 

III. Bezpečnost a ochrana informací

 1. Uzavřením smlouvy Kupující potvrzuje, že uvedené osobní údaje jsou pravdivé a souhlasí s jejich zpracováním a uchováním Prodávajícím v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR) a samostatným PROHLÁŠENÍM O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ.
 2. Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje Kupujícího budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy a nebudou jinak zveřejněny nebo poskytnuty třetí osobě; s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání).

 

IV. Objednávání

 1. Prodávající nedisponuje stálým obchodem, kde je možné zboží osobně prohlédnout a vyzvednout. Zboží nabízí v internetovém obchodě, který je provozován na webové adrese www.varimesmony.cz, a je k dispozici nepřetržitě 24 hodin denně v objednávkovém systému webových stránek, vyplněním objednávkového formuláře.
 2. Zboží je prodáno za cenu platnou v okamžiku objednání. Kupní cena je uvedena u konkrétního zboží v internetovém obchodě stejně jako podrobný popis nabízených produktů, jejich obsah, informace pro koho jsou určeny a očekávaný přínos. Zboží je k prohlédnutí v galerii webu. Tato prezentace má informativní charakter.
 3. Náklady na poštovné a balné nese kupující dle způsobu dodávky zvolené při objednání zboží. Tyto náklady se řídí cenami dopravců a údaji v nabídce zboží a dopravy a ustanovení těchto obchodních podmínek. 
 4. Prodávající není povinen uzavřít Smlouvu. V tomto případě nelze použít ustanovení § 1732 odst. 2. NOZ.

 

V. Uzavření smlouvy

 1. K uzavření „Smlouvy“ dojde na základě přijetí nabídky Prodávajícího Kupujícím prostřednictvím objednání zboží, které je uvedeno na internetových stránkách Prodejce. Objednávku nelze učinit telefonicky. „Smlouva“ je uzavírána na dobu určitou, do doby splnění povinností Prodávajícího a Kupujícího ze „Smlouvy“ vyplývajících.
 2. Každá uzavřená smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím je pouze v českém jazyku.
 3. Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky s právními účinky, a to i v případě, když dodatek nebo odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.
 4. Převzetí nevyžádaného plnění Kupujícím neznamená přijetí nabídky. V případě přebrání nevyžádaného plnění je Kupující povinen o existenci tohoto plnění Prodávajícího informovat.
 5. Po dokončení objednávky Kupující elektronickou cestou obdrží potvrzení objednávky (uzavření „Smlouvy“), která zůstává uložena u Prodávajícího.
 6. Chyby vzniklé při zadávání dat před podáním objednávky může Kupující opravit pouze do odeslání objednávky. Po odeslání objednávky může Kupující Prodávajícího o těchto chybách informovat prostřednictvím jeho kontaktních údajů. Pro Prodávajícího jsou tyto změny právně závazné pouze v případě, že je Kupujícímu písemně odsouhlasí.

 

VI. Odstoupení od smlouvy

 1. V případě odběru zboží Kupujícím doručením dopravní službou je lhůta pro odstoupení od smlouvy 14 (slovy: čtrnáct) dnů od doručení vyjma digitálního obsahu (např. e-book)dle § 1829 odst. 1. NOZ.
 2. Naplní-li Kupující všechny náležitosti pro odstoupení od „Smlouvy“ uzavřené distančním způsobem a odstoupí ve shora uvedené lhůtě, musí splnit následující podmínky:– Odeslat dopis (nejlépe e-mailem na adresu [email protected] ) s textem: „Já ……………….. (jméno Kupujícího) jsem dne xx.yy.zzzz uzavřel smlouvu č. ….. (číslo objednávky/faktury) se společností paní Monikou Karagkiozis Jálovou. V návaznosti na ustanovení zák. č. 89/2012 Sb. o spotřebitelských smlouvách uzavřených distančním způsobem tímto jednostranně odstupuji od výše uvedené „Smlouvy“ a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží na účet číslo: …………………/……… a prohlašuji, že splňuji všechny zákonné požadavky pro toto odstoupení od smlouvy dle příslušných právních předpisů“.- V případě písemného vyhotovení dopisu je Kupující povinen opatřit dopis příslušným datem a vlastnoručním podpisem.- Zboží odeslané a doručené zpět na adresu Prodávajícího musí být nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství, návodu atd.) s kopií dokladu o koupi. V případě nedodržení některé z uvedených náležitostí má Prodávající právo odmítnout vrácené zboží nebo poměrně snížit částku, za kterou bude zboží přijato zpět.- Současně je nutné nejpozději poslední den uvedené 14 denní lhůty pro odstoupení od „Smlouvy“ předat nebo zpět odeslat na adresu uvedenou v čl. I. VOP produkt, který jste obdrželi a kterého se odstoupení týká. Při zasílání zvolte raději doporučenou zásilku. Nezasílejte produkt na dobírku. Náklady na vrácení produktu nesete sami. – Možnost odstoupit od smlouvy se nevztahuje na zboží upravené dle přání Kupujícího a jiné zboží, které nelze vrátit do původního stavu před koupí.
 1. K vracenému produktu připojte kopii dokladu o platbě, fakturu nebo jiný doklad či důkaz k prokázání, že jste zakoupili produkt na tomto e-shopu ve lhůtě 14 dnů před odstoupením od „Smlouvy“. Nepředložení těchto do-kladů nebrání vyřízení odstoupení od „Smlouvy“. Připojte údaj o způsobu vrácení peněz, pokud je nechcete vrátit stejným způsobem, jako jste platbu hradili.
 2. Nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Kupní smlouvy budou vráceny peníze zaplacené za zboží včetně nákladů na dopravu (nejlevnější způsob dodání) ke Kupujícímu. 
 3. V případě neuhrazení celé ceny ani do 10 dnů po její splatnosti se „Smlouva“ ruší. Částečná platba kupní ceny bude vrácena dle bodu 4. Tohoto odstavce.
 4. Je-li společně s produktem dodán dárek na základě darovací smlouvy s rozvazovací podmínkou jejího pozbytí platnosti a účinnosti při odstoupení od „Smlouvy“ ze strany Kupujícího bez udání důvodů je Kupující povinen poskytnutý dar nejpozději do 14 dnů vrátit. 
 5. Prodávající může od „Smlouvy“ odstoupit v případech stanovených zákonem nebo uvedených v těchto VOP.

 

VII. Práva z vadného plnění, záruka

Práva vznikající z vadného plnění se řídí platnými právním i předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099až 2112 a § 2161 až 2174 NOZ.

Práva ze záruky se řídí zejména ustanoveními § 2113 až 2117 NOZ.

 1. Prodávající odpovídá Kupujícímu za to, že zboží při převzetí nemá vady jiné, než odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží má vzhledem ke svému stáří a že v době kdy kupující zboží převzal:– má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, nebo má takové vlastnosti, které prodávající popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží;- zboží se hodí k účelu, který pro jeho použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se toto zboží obvykle používá;- zboží je v odpovídajícím množství, míře nebo jakosti;- zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 1. Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.
 2. Právo Kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má zboží při převzetí Kupujícím. Projeví-li se vada v průběhu 6 (šesti) měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.
 3. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy má Kupující právo:– na odstranění vady dodáním chybějící věci nebo opravou věci;- na přiměřenou slevu z kupní ceny;- na odstoupení od smlouvy.
 1. U odstranitelné vady se může Kupující domáhat opravy nebo doplnění chybějící části nebo přiměřené slevy z kupní ceny. Nelze-li vadu odstranit a zboží řádně užívat, může Kupující odstoupit od „Smlouvy“.
 2. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením „Smlouvy“, má Kupující právo na odstranění vady, nebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.
 3. Kupující sdělí Prodávajícímu, volil práva při oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady a tuto již nemůže měnit bez souhlasu Prodávajícího. Neoznámí-li Kupující vadu bez zbytečného odkladu po výskytu vady na zboží, pozbývá svá práva z podstatného porušení smlouvy a může již uplatňovat jen práva, která vyplývají z vady, jež je nepodstatným porušením smlouvy.
 4. Práva z vadného plnění uplatňuje Kupující u Prodávajícího osobně na adrese Pitín 115, 687 71 Pitín, nebo prostřednictvím dopisu tamtéž, nebo prostřednictvím elektronické komunikace.

 

VIII. Reklamace zboží

 1. V případě reklamace v záruční době Kupující informuje Prodávajícího na kontaktní údaj e Prodávajícího. Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.
 2. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží Kupujícím. Záruční doba je 24 měsíců.
 3. Ke každému zboží je přikládán prodejní doklad a návod k použití. Převzetím zboží Kupující stvrzuje souhlas se záručními a obchodními podmínkami. Pokud není zboží osobně odebráno, rozumí se okamžikem převzetí zboží převzetí od dopravce.
 4. Nárok na uplatnění záruky se nevztahuje na poškození vzniklá: – mechanickým poškozením zboží,- používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci,- neodborným zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží,- běžným opotřebením zboží.

 

IX. Platební podmínky

 1. Objednané zboží je možné zaplatit:– platbou v hotovosti při doručení zboží (hotovost přebírá od Kupujícího dopravce) – tzv. platba na dobírku, – platbou pomocí převodu na účet Prodávajícího po dokončení objednávky, doručená platba se spáruje v systémem po-mocí VS z vaší objednávky a link ke stažení bude automatizovaně doručen. Pokud jste VS při platbě nezadali, informujte mne dle čl. 1.    – Kontaktní údaje.- platbou QR- kódem při objednávce nebo stažení elektronického obsahu.
 1. Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem Prodávajícího.
 2. Produkty není možné hradit formou splátkového kalendáře.
 3. Datum splatnosti je uvedeno na faktuře. Připsáním částky na účet je cena zaplacena.
 4. Produkt bude expedován až po úplném zaplacení sjednané ceny. Toje cena uvedená u produktu v okamžiku odeslání vaší objednávky. Pokud by došlo ke zjevné chybě při uvedení ceny na webovém rozhraní – myšlen překlep, chyba při zadávání ceny, atd., nebo obdobné chybě v procesu uzavírání „Smlouvy“, není Prodávající povinen ji akceptovat i  v případě automatického potvrzení přijetí objednávky. Při úhradě této zjevně chybné ceny Kupujícím je Prodávající, oprávněna od Smlouvy odstoupit a uhrazenou částku vrátit. Změně ceny v době mezi odesláním objednávky Kupujícího a jejím potvrzením Prodávajícím se do objednávky nepromítne, platí původní cena. 

 

X. Dodací podmínky

 1. Zasílání dopravní službou: Objednané zboží bude odesláno zvolenou dopravní službou. Dopravce garantuje doručení zásilky kamkoliv po ČR do 48 hodin. Cena dopravy se řídí dle ceníku dopravce aktuálního v den objednávky.
 2. Při nákupu zboží nad 1000,- Kč (slovy tisíc Kč ) hradí náklady na dopravu zboží po ČR Prodávající.
 3. Kupující je povinen při dodání zboží převzít s výjimkou ustanovení uvedených v zákoně. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je Prodávající oprávněn od „Smlouvy“ odstoupit.
 4. Pokud je z důvodu na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, jakož i náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 5. Při přebírání zboží od dopravce je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a případné závady oznámit dopravci. Zboží se zjevně poškozeným obalem není Kupující povinen od dopravce převzít.
 6. Podpisem dodacího listu Kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňuje všechny podmínky a náležitosti a na pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nebude brán zřetel.
 7. Další práva a povinnosti při dopravě zboží mohou být upraveny v příslušných dodacích podmínkách dopravce.
 8. Digitální obsah bude dodán ve formátu PDF po zaplacení kupní ceny na e-mail jako příloha e-mailové zprávy nebo zasláním odkazu, na kterém je obsah možno stáhnout či otevřít.
 9. Digitální obsah bude dodán okamžitě poté, kdy bude platba připsána na bankovní účet Prodávajícího. Ostatní zboží bude v ČR dodáno do 10 dnů ode dne, kdy bude připsána platba na bankovní účet. Pokud by zboží nebylo možné v této lhůtě dodat, Prodejce zkontaktuje Kupujícího za účelem dohody reálného termínu dodání. Pokud dohoda není možná, může od „Smlouvy“ kterákoli strana odstoupí. Odstoupení je účinné okamžikem doručeno druhé straně v písemné formě poštou nebo e-mailem.

 

 1. Stížností, spotřebitelské spory a jejich řešení
 2. Stížnosti, připomínky a návrhy zasílejte na elektronickou adresu dle Kontaktních údajů.
 3. Podnikání na základě živnostenského oprávnění kontroluje příslušný živnostenský úřad, dohled nad dodržováním předpisů o ochraně spotřebitelů vykonává Česká obchodní inspekce. Dodržování předpisů o ochraně osobních údajů dozoruje Úřad pro ochranu osobních údajů.
 4. Pokud mezi Prodávajícím a Kupujícím dojde ke spotřebitelskému sporu, má Kupující právo na jeho mimosoudní řešení, jehož vykonavatelem dle zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele je Česká obchodní inspekce, www.coi.cz, IČO: 000 20 869, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2. Kupující může využít platformu zřízenou Evropskou komisí pro řešení sporů. On-line je na adrese http: //ec.europa.eu/consumers/odr/

 

XII. Závěrečná ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást každé smlouvy uzavřené mezi Prodávajícím a Kupujícím s platností od 16.10.2021
 2. Aktuální obchodní podmínky jsou k dispozici na internetových stránkách Prodávajícího.
 3. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto obchodní podmínky bez předchozího upozornění. Ochrana osobních údajů je řešena samostatným dokumentem zde. VOP jsou účinné od 11. 11. 2019.